Itävallan hallitus kannustaa käyttämään homeopatiaa antibioottiresistenssin torjunnassa.

Itävallan hallituksen kansallisen mikrobilääkeresistenssin toimintasuunnitelman (NAP-AMR) uusin versio vahvistaa homeopatian sekä muiden täydentävien ja vaihtoehtoisien hoitomuotojen käyttömahdollisuudet torjuttaessa mikrobilääkeresistenssiä (Antibioottiresistenssiä, AMR).

Bundesministerium Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (sosiaali-, terveys-, hoito- ja kuluttajansuojaministeriö – BMSGPK) julkaisi Itävallan valtion suunnitelman 25.3.2022. Siinä kuvataan Itävallassa suunnitellut hankkeet ja toimenpiteet infektioiden ehkäisemiseksi ja antibioottien käytön vähentämiseksi kaikilla osa-alueilla. Antibioottiresistenssiä lähestytään monialaisesti, joten suunnitelma sisältää toimenpiteitä niin ihmisten hoitoon liittyen, että eläinlääketieteen alalta.

Tätä kokonaisvaltaista lähestymistapaa pidetään välttämättömänä kestävän kehityksen kannalta antibioottiresistenssin yleistymisen ja leviämisen vähentämiseksi. Itävallan hallituksen toimintasuunnitelmassa yksilöidään useita toimia eläinten antibioottien käytön vähentämiseksi. Yksi tällainen toimenpide on tutkia täydentävien ja vaihtoehtoisien hoitomenetelmien, kuten homeopatian ja fytoterapian vaikutuksia eläinten terveyden ylläpitämisessä ja sairauksien ehkäisemisessä.

Asetuksen mukaan integroiva lääketiede (tavanomainen lääketiede yhdistettynä täydentävään lääketieteeseen) on Itävallan hallituksen suunnitelman mukaan asetettava etusijalle aina kun vain on mahdollista. Myöskin tavanomaisten lääkkeiden käyttö, mukaan lukien antibiootit, on tarvittaessa, tiukoin kriteerein sallittua eläinten hoitamisessa, kun hoito fytoterapeuttisilla, homeopaattisilla tai muilla lääkkeillä ei ole tarkoituksenmukaista. Hoitoa ja sen toimivuutta valvovat eläinlääkärit.

Itävallan hallituksen antibioottiresistenssi-toimintasuunnitelmassa todetaan lisäksi olevan puutetta integroivaan lääketieteeseen koulutetuista eläinlääkäreistä ja korostetaan tällaisen koulutuksen tarpeellisuutta niin yliopistotasolla kuin eläinlääkärien jatkokoulutuksessakin. Suunnitelmissa on ottaa käyttöön homeopatian ja fytoterapian jatkokoulutustilaisuuksia eläinlääkintäalan ammattilaisille osaamisen lisäämiseksi ja kysyntään vastaamiseksi.

Koulutuksessa tulisi huomioida akupunktio, kiropraktiikka, homeopatia ja fytoterapia, jotta eläinlääkärit voivat työskennellä EU-asetuksessa määritellyn homeopatian ja fytoterapian käytön suosituksien mukaisesti.Itävallan hallituksen toimintasuunnitelman lähdeluettelossa on useita tutkimuksia homeopatian tehokkuudesta infektioiden hoidossa tai niiden ehkäisyssä. Tieteellisten tutkimuksien valossa homeopatiaa voitaisiin käyttää antibioottiressitenssin torjunnassa.

Samaan johtopäätökseen tuli myös vuodelta 2019 tehty selonteko, jossa tarkasteltiin täydentävän lääketieteen mahdollisuuksia antibioottien käyttöä vähennettäessä. Katsauksessa korostetaan lisätutkimuksen tarvetta, jotta voidaan esittää (kustannus)tehokkuudesta metodologisesti laadukasta näyttöä.

Nykyiset tutkimusnäytöt viittaavat siihen, että on selvitettävä ja otettava vakavaan harkintaan täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitomuotojen käyttämisen kautta tulevia mahdollisuuksia vähennettäessä mikrobilääkeresistenssiä.

Lähteet:

Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz : (NAP-AMR 5.3.2)

https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:6f4dbf65-ff72-43dc-8db7-e3bfbee5440a/NAP-AMR.pdf

Eurocam: Austrian AMR Action Plan confirms the potential of homeopathy

https://cam-europe.eu/austrian-amr-action-plan-confirms-the-potential-of-homeopathy

ECHAMP: Austrian AMR Action Plan confirms the potential of homeopathy

https://echamp.eu/news-and-events/news/austrian-amr-action-plan-confirms-the-potential-of-homeopathy