Perustuslaki

Perustuslaki vahvistaa: jokaisella suomalaisella on oikeus vastaanottaa kaikkea tietoa mikä voi liittyä myös hänen terveyteen ja oikeus itsensä valitsemiin hoitoihin.

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista luku 2.3§. Potilaalla on oikeus laadultaan hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon. Hänen hoitonsa on järjestettävä ja häntä on kohdeltava siten, ettei hänen ihmisarvoaan loukata, sekä että hänen vakaumustaan ja hänen yksityisyyttään kunnioitetaan

Perustuslaki 6§. Yhdenvertaisuuslaki: Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Perustuslaki 12§. Jokaisella on sananvapaus. Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä.

Lääkärinvala: Lääkärin pitää kunnioittaa potilaan tahtoa.